Administrativní a spisový pracovník, pracovník vztahů k veřejnosti, asistent(ka) samosprávy (Bzenec)

Město Bzenec nabízí v obci Bzenec volnou pracovní pozici "Administrativní a spisový pracovník, pracovník vztahů k veřejnosti, asistent(ka) samosprávy". Nástupní mzda je od 32 000 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Administrativní a spisový pracovník, pracovník vztahů k veřejnosti, asistent(ka) samosprávy
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Bzenec
Mzda:
od 32 000 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
VŠ Bakalářské
Adresa pracoviště:
Město Bzenec
náměstí Svobody 73
69681

Další informace o volném místu

Kvalifikační předpoklady: minimálně ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou. Uživatelská znalost práce s PC-MS Office, Word, Excel, Outlook, …, internet,
Pracovní náplní je: znalost náležitostí podání a o postupů při vyřizování jednotlivých podání. Komplexní zajišťování spisové služby města Bzenec – přebírání dokumentů, jejich třídění a uložení ve spisovně, práce v elektronickém systému spisové služby. Doručování prostřednictvím datových schránek, předání pošty jednotlivým odborům. Spolupráce při zajišťování spisové služby - podatelna, výpravna písemností. Výhodou znalost zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů v platném znění a vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. Provádění skartačních řízení – analogových i elektronických.
Požadujeme: výborné komunikační schopnosti a vystupování, výborná odolnost vůči stresu, časová flexibilita. Zdvořilé, příjemné, vstřícné a nekonfliktní vystupování, schopnost týmové práce, dobré vyjadřovací schopnosti v písemném a mluveném projevu, administrativní dovednosti, psychická odolnost, přesnost, spolehlivost. Zvládání krizových situací, zájem učit se novým věcem. Samostatnost, pečlivost, zodpovědnost. Složení zkoušek ZOZ pokud bude v budoucnu zaměstnavatelem požadováno.Praxe v oblasti administrativy. Zkušenost s elektronickou spisovou službou výhodou.
Další požadavky na uchazeče výhodou: praxe výkonu práce ve státní správě. Znalost cizích jazyků. Řidičské oprávnění skupiny B. 1/3
Předpoklady pro výkon funkce: fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem s trvalým pobytem na území ČR; věk minimálně 18 let; způsobilost k právním úkonům; občanská a morální bezúhonnost – za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nenahlíží, jakoby nebyla odsouzena; velmi dobré komunikační schopnosti; schopnost týmové práce, je vítána orientace ve vedení správního řízení, orientace v legislativě; praxe v obdobné činnosti.
Výčet dokladů, které zájemce předloží: životopis, který musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení, titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost zájemce, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, datum a podpis zájemce, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem nebo čestným prohlášením - pokud doklad o bezúhonnosti domovský stát nevydává; ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání; přihlášku – příloha č. I. vyhlášeného výběrového řízení.
Přihlášku s požadovanými doklady zájemce doručí v zalepené obálce, označené v levém horním rohu nápisem “ADMINISTRATIVA” buď osobně na podatelnu Městského úřadu Bzenec, nebo poštou na adresu: Městský úřad, náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec, ve lhůtě nejpozději do 14:00 hodin dne 14.12.2022.
Více na www.bzenec.cz

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 2 měsíci