Odborný/vrchní referent– poradce pro klienty (Hodonín)

Úřad práce České republiky nabízí v Hodoníně volnou pracovní pozici "Odborný/vrchní referent– poradce pro klienty". Nástupní mzda je 21 710 – 31 820 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Odborný/vrchní referent– poradce pro klienty
Obor(y):
Finance
Obec:
Hodonín
Mzda:
21 710 – 31 820 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Brně, Kontaktní pracoviště Hodonín
Lipová alej 3846/8
69501

Další informace o volném místu

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
• provádí předvýběr OZP před vstupem do projektu, zajišťuje vstup OZP do projektu,
• provádí účastníka celým projektem,
• provádí individuální posouzení situace a předpokladů účastníka,
• vyplácí doprovodná opatření,
• ve spolupráci se subjekty regionální sítě spolupráce identifikuje ekonomicky neaktivní osoby
s pracovním potenciálem (komunikace se zaměstnavateli, zdravotnickými zařízeními,
sociálními službami, vzdělávacími zařízeními, NNO, organizacemi zastřešujícími OZP apod.)
• realizuje poradenské činnosti pro OZP (případně i pro osoby, kterým zatím nebyl přiznán
tento status OZP),
• vede poradenství v rámci zaměstnávání OZP a pracovní rehabilitace,
• připravuje a zpracovává individuální plán pracovní rehabilitace,
• administruje proces pracovní rehabilitace – od návrhu individuálního plánu pracovní
rehabilitace přes realizaci jednotlivých forem – vedení celé spisové agendy případu, včetně
zajištění veřejných zakázek (NEN),
• spolupracuje s oddělením trhu práce v souvislosti s komunikací se zaměstnavateli
a využíváním nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti,
• účastní se pravidelných kazuistických seminářů,
• vytipovává ve spolupráci se zprostředkovateli vhodné OZP, kterým bude věnována intenzivní
poradenská činnost.
Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou do
31. prosince 2023.
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. květen 2023.
Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin.
Další údaje o podmínkách výkonu služby naleznete na internetové stránce Ministerstva vnitra
https://www.mvcr.cz/sluzba/soubor/ssp-c-3-2022-priloha-c-3b-podminky-vykonu-sluzby-text.aspx.

Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo
žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 20. března 2023,
tj. v této lhůtě
• doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu
služebního úřadu Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně, Polní 1011/37, 659 59 Brno,
• podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
• podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu
elektronické pošty služebního úřadu podatelna.bm@uradprace.cz, nebo
• podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky syyztwe.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být
označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení č.j. UPCR-2023/25062-78099801“.
1 Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.
3
V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou
mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.
5. Podmínky účasti ve výběrovém řízení
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může
zúčastnit žadatel, který:
a) je státním občanem České republiky2
, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo
občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru3
[§ 25
odst. 1 písm. a) zákona o státní službě],
b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě],
c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě]4
d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě]5
e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona
o státní službě], tj. minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou6
f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě]7
6. Další povinné přílohy
K žádosti dále žadatel přiloží:
a) strukturovaný profesní životopis8

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 8 měsíci