Referent/ka odboru investic a správy majetku (Dubňany)

Město Dubňany nabízí v obci Dubňany volnou pracovní pozici "Referent/ka odboru investic a správy majetku". Nástupní mzda je 21 000 – 31 000 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Referent/ka odboru investic a správy majetku
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Dubňany
Mzda:
21 000 – 31 000 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
ÚSO (vyučení s maturitou)
Adresa pracoviště:
Město Dubňany
Nám. 15.dubna 1149
69603

Další informace o volném místu

Zajišťuje agendu majetku obce, záměry obce, připravuje podklady k sepisování smluv, podílí se na přípravě pozemkových úprav, vyřizuje záležitosti na úseku ochrany přírody a krajiny (dle zákona č. 114/1992 Sb.), zajišťuje kontrolu a péči o městskou zeleň a výsadbu, plní a vyřizuje úkoly vzešlé ze zasedání ZM a RM.
PLATOVÉ ZAŘAZENÍ: platová třída 9 (dle NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a dále dle ZP).
PRACOVNÍ POMĚR: na dobu určitou - zástup za dlouhodobou nemoc.
PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP: 01.12.2023 nebo dle dohody
Předpoklady:
• státní občan ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR
• fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk
• ochota se vzdělávat, nutnost složení zkoušky odborné způsobilosti ohledně ochrany přírody a krajiny (ZOZ)
Požadavky:
• středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání
• praxe ve veřejné správě nebo v oboru vítána, zkouška ZOZ výhodou
• znalost práce na PC, řidičský průkaz skupiny B
• schopnost jednat s lidmi, asertivita, psychická odolnost, odpovědnost, spolehlivost,
Tel.: 518 698 521 www.dubnany.eu IČO 284882
ID datové schránky: dr5bejn e-mail: podatelna@dubnany.eu DIČ CZ00284882
Náležitosti přihlášky uchazeče:
• jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče
• státní příslušnost a místo trvalého pobytu uchazeče
• číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
• datum a podpis uchazeče
Doklady, které je nutné doložit k přihlášce:
• životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad, osvěžující bezúhonnost, vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami.
Později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení.
Lhůta pro podání přihlášky: nejpozději do 28.11.2023 do 10.00 hodin.
Forma přihlášky:
Písemná Místo a způsob podání přihlášky:
Městský úřad Dubňany, osobně, nebo prostřednictvím pošty v zalepené obálce označené slovy „Neotvírat – VŘ referent OISM “ Adresa, na kterou se přihláška odesílá:
Městský úřad Dubňany, Nám. 15. dubna 1149,
696 03 Dubňany
Bližší informace o druhu práce podá:
Ing. Markéta Balažíková, vedoucí odboru investic a správy majetku
tel.: 518 698 523, mail: balazikova@dubnany.eu
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit tuto výzvu kdykoliv v jejím průběhu.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 3 týdny